Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Subvencions per projectes d’educació per al desenvolupament (EpD)

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 10/05/2019

Missió

Impulsar els projectes i les iniciatives d’educació per al desenvolupament que les ONG i altres entitats locals fan a la ciutat de Tarragona.

Descripció

La convocatòria anual de subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament té per finalitat dur a terme accions destinades a denunciar i conscienciar sobre les causes de la pobresa i l'exclusió al sud; promoure l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament; impulsar el comerç just, el consum responsable i/o la banca ètica; promoure el respecte als drets humans; impulsar un discurs crític entre la ciutadania envers la solidaritat cap a les persones en situació de refugi, i difondre l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Beneficiaris

Ciutadania.

Destinataris

Persones jurídiques sense afany de lucre inscrites en el Registre d'Entitats Municipal amb finalitats coincidents amb les bases reguladores de les subvencions.

Web

Requisits d'accés

  • Que siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes i registrades en el Registre d'entitats de l'Ajuntament.
  • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Tarragona.
  • Que d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius o finalitats de significat coincident amb la finalitat d'aquestes bases.
  • Que hagin justificat correctament subvencions anteriors atorgades per l'Ajuntament de Tarragona, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació o de pròrroga.
  • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, amb l’Agència Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social.
  • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per participar en la convocatòria.
  • Qualsevol altre requisit que sigui exigible per modificacions normatives posteriors a l’aprovació d’aquestes Bases.

Tramitació

Tramitació a la Seu Electrònica

Unitat/s responsable/s

Joventut i Cooperació

Adreça electrònica

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)