Catàleg de serveis

Ajuntament de Tarragona

Subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament internacional (CI)

Compartir Compartir Descarregar Actualitzat el 10/05/2019

Missió

Contribuir a la reducció de les desigualtats i al desenvolupament humà i sostenible dels col·lectius empobrits, fent de la defensa dels drets humans, de l’apoderament dels pobles i comunitats i de l’equitat de gènere els motors de la transformació.

Descripció

La convocatòria anual de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament internacional té per finalitat algun dels següents objectius: fomentar les capacitats institucionals municipals de democràcia i participació dels països del sud; fomentar les capacitats humanes i socials; fomentar la cultura, la defensa i la promoció dels drets humans i la cultura de pau, i promoure la cultura de la solidaritat i la cooperació internacional a la ciutat de Tarragona.

Beneficiaris

Poblacions empobrides.

Destinataris

Persones jurídiques sense afany de lucre inscrites en el Registre d'Entitats Municipal amb finalitats coincidents amb les bases reguladores de les subvencions.

Web

Requisits d'accés

  • Que siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes i registrades en el Registre d'entitats de l'Ajuntament.
  • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Tarragona.
  • Que d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius o finalitats de significat coincident amb la finalitat d'aquestes bases.
  • Que hagin justificat correctament subvencions anteriors atorgades per l'Ajuntament de Tarragona, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació o de pròrroga.
  • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, amb l’Agència Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social.
  • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per participar en la convocatòria.
  • Qualsevol altre requisit que sigui exigible per modificacions normatives posteriors a l’aprovació d’aquestes Bases.

Tramitació

Tramitació a la Seu Electrònica

Unitat/s responsable/s

Tècnics/iques de cooperació

Adreça electrònica

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
Plaça de la Font, 1 (3a planta)