Subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament (EpD)

Actualitzat el 20-05-2022 06:11

Missió

Impulsar els projectes i les iniciatives d'educació per al desenvolupament que les ONG i altres entitats locals fan a la ciutat de Tarragona.

Descripció

La convocatòria anual de subvencions per a projectes d’educació per al desenvolupament té per finalitat dur a terme accions destinades a denunciar i conscienciar sobre les causes de la pobresa i l'exclusió al Sud; promoure l’educació per la pau, la solidaritat i el desenvolupament; impulsar el comerç just, el consum responsable i la banca ètica; promoure el respecte als drets humans; impulsar un discurs crític entre la ciutadania envers la solidaritat cap a les persones en situació de refugi, i difondre l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Web

Requisits d'accés

  • Que siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes i registrades en el Registre d'entitats de l'Ajuntament.
  • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Tarragona.
  • Que d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius o finalitats de significat coincident amb la finalitat d'aquestes bases.
  • Que hagin justificat correctament subvencions anteriors atorgades per l'Ajuntament de Tarragona, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació o de pròrroga.
  • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, amb l’Agència Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social.
  • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per participar en la convocatòria.
  • Qualsevol altre requisit que sigui exigible per modificacions normatives posteriors a l’aprovació d’aquestes Bases.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1