Subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament internacional (CI)

Actualitzat el 29-05-2023 12:56

Missió

Contribuir a la reducció de les desigualtats i al desenvolupament humà i sostenible dels col·lectius empobrits, fent de la defensa dels drets humans, de l’apoderament dels pobles i comunitats i de l’equitat de gènere els motors de la transformació.

Descripció

La convocatòria anual de subvencions per a projectes de cooperació per al desenvolupament internacional té per finalitat algun dels següents objectius: fomentar les capacitats institucionals municipals de democràcia i participació dels països del Sud; fomentar les capacitats humanes i socials; fomentar la cultura, la defensa i la promoció dels drets humans i la cultura de la pau, i promoure la cultura de la solidaritat i la cooperació internacional a la ciutat de Tarragona.

Web

Requisits d'accés

  • Que siguin persones jurídiques sense afany de lucre legalment constituïdes i registrades en el Registre d'entitats de l'Ajuntament.
  • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Tarragona.
  • Que d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius o finalitats de significat coincident amb la finalitat d'aquestes bases.
  • Que hagin justificat correctament subvencions anteriors atorgades per l'Ajuntament de Tarragona, excepte en aquells casos en què encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació o de pròrroga.
  • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament, amb l’Agència Tributària (AEAT) i amb la Seguretat Social.
  • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per participar en la convocatòria.
  • Qualsevol altre requisit que sigui exigible per modificacions normatives posteriors a l’aprovació d’aquestes Bases.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Tècnics/iques de cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1