Subvencions per a projectes d’acció humanitària (AH)

Actualitzat el 20-05-2022 07:14

Missió

Contribuir a alleujar el sofriment, garantir l'assistència i protegir els drets humans fonamentals de les víctimes de desastres naturals, conflictes armats, situacions de violència o crisis humanitàries de llarga durada. S'hi inclouen les actuacions amb persones refugiades i desplaçades, i també les accions de prevenció de desastres i la primera fase de rehabilitació en cas de desastre.

Descripció

La convocatòria anual de subvencions, de concessió directa, per a projectes d’acció humanitària té per finalitat dur a terme accions destinades a:

-Ajuda d’emergència (provisió urgent de béns i serveis bàsics per garantir la supervivència i alleujar el sofriment de les persones afectades per catàstrofes naturals, conflictes armats, emergències internacionals i situacions de violència).
-Resposta humanitària (alleujar el sofriment, garantir la subsistència, protegir els drets fonamentals i defensar la dignitat de les persones afectades per catàstrofes naturals, conflictes armats, emergències internacionals, situacions de violència i crisis humanitàries de llarga durada).
-Assistència prolongada a persones refugiades i desplaçades.
-Rehabilitació inicial després d’un desastre i accions destinades a la preparació i prevenció de desastres.

Totes les accions hauran de contribuir tant com sigui possible a reduir la vulnerabilitat, reforçar les capacitats locals i promoure els drets humans i la construcció de la pau.

Destinataris

  • Organitzacions internacionals de dret públic creades per tractat o acord internacional i persones jurídiques associades a elles que tinguin com a objectiu i finalitat l’assistència a persones en situació de crisi humanitària.
  • Organitzacions o ONG que desenvolupin projectes d'acció humanitària inscrites en el Registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya.

Web

Requisits d'accés

  • No estar incurses en les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
  • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere, en aplicació de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Tarragona.
  • D’altres que marqui la Llei 38/2006, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei general de subvencions, i normativa concordant.

Tramitació

Unitat/s responsable/s

  • Cooperació

Adreces Electròniques

Horari d'atenció

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Punt d'informació

Palau Municipal
(3a planta)

Plaça de la Font, 1